Документи и инфорамции од јавен карактер

Превземете ги документите од јавен карактер на здружението Еквалитас Социјал

Целосното име на организацијата е: Здружение на граѓани за социјален и економски развој ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ Скопје

Скратеното име на организацијата е: Здружение ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ Скопје

Организацијата ја користи и кратенката ЕСОЦ на македонски јазик и ASOC на англиски јазик

Број на трансакциска сметка: 210077199140105

Банка на здружението: НЛБ Тутунска Банка | NLB Tutunska Banka

SWIFT Code: TUTNMK22

IBAN: MK07210077199140105

Матичен број: 7719914

Даночен број: 4032023559963