| | |

Повик за текстови на социјални теми

За повикот

ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ ве поканува да напишете текст на социјални теми.

Текстот треба да биде истражувачко-авторски. Доколку користите извори, јасно наведете и цитирајте. Доколку користите фотографии од странски извори, запишете од која страна се превземени. За сите фотографии треба да имате дозвола.

Нема ограничување во однос на тоа кој може да аплицира со текст. Повикот е отворен за широка целна група, наведена подолу.

ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ ќе издаде онлајн(еко) публикација на issuu.com , и на сајтот
( www.esoc.mk ) во полето “Новости”.

За секој објавен текст, ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ ќе донира по 250 денари кои ќе се наменат за купување основни намирници на социјално загрозени семејства.

Можете да изберете тема од листата што следи или да предложите своја тема што ви е блиска и значајна.

Влијанието на друштвените мрежи врз младите:

 1. Како социјалните мрежи влијаат на менталното здравје на младите.
 2. Онлајн вознемирување ( булинг ) и мерки за превенција.
 3. Зависност од социјалните мрежи и начини за контролирање.

Феминизам и родова еднаквост:

 • Значењето на еднаквоста во работното место.
 • Предизвици со кои се соочуваат жените во современото општество.
 • Како можеме да ги поддржиме жените во постигнувањето на своите цели.

Одржливост и заштита на животната средина:

 • Влијанието на климатските промени во секојдневието.
 • Промовирање на одржливи начини на живеење.
 • Рециклирање и намалување на еколошкиот отпад.

Ментално здравје во општеството:

 • Страв и депресија: Како да ги препознаеме и помогнеме.
 • Достапност на психолошка здравствена заштита.
 • Значењето на разговорот за менталното здравје.

Образование и технологија:

 • Дигитална писменост и предизвици во образованието.
 • Улогата на технологијата во модерното учење.
 • Еднаков пристап до образование во различни заедници.

Здравствено обезбедување и системи на здравствена заштита:

 • Пристап до здравствена заштита во различни делови на државата.
 • Предизвици во здравствените системи и реформи.

Технолошки напредок и етички предизвици:

 • Приватност на податоци и безбедност на интернет.
 • Влијанието на вештачката интелигенција врз општеството.

Овие теми обезбедуваат широка основа за различни социјални аспекти и можат да бидат истражени во различни контексти.

Вашиот текст треба да биде оригинален, добро истражен, и да го претставува вашиот уникатен глас и став кон дадената тема.

Јазикот на текстовите треба да биде исклучиво на македонски, напишан со кириличен фонт.

Еден автор може да конкурира со повеќе текстови.

Заинтересираните автори се повикуваат да аплицираат со поплнување на краткиот формулар, додека напишаните текстови да ги испратат на contact@esoc.mk

Краен рок за пријавување, до 30 Ноември 2023-та година. Текстовите треба да се испорачаат најдоцна до 10 Декември 2023-та година.

Благодариме ви за вашиот интерес и посветеност кон истражување и споделување на социјални идеи и искуства. Се надеваме да ги добиеме вашите инспиративни текстови!

Со почит,

Здружение ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ Скопје

Similar Posts